Kulturmiljö

Örgryte koloniträdgårdar är en levande kulturmiljö. Kolonin har flera gånger inventerats ur ett kulturhistoriskt perspektiv, bl.a. i nedanstående skrift.

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg – Program för bevarande

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, red. Gudrun Lönnroth, 1999

År 2022 gjordes Göteborgs stadsmuseum en utredning på uppdrag av Stadsbyggnadskontoret. Hela koloniområdet inventerades, både byggnads- och miljömässigt och resulterade i nedanstående rapport som går att ladda ner och läsas i sin helhet.

Kulturmiljöutredning Örgryte koloniträdgårdar

inom projektet Upphävande av detaljplaner för Örgrytekolonin inom stadsdelen Krokslätt. Kulturmiljöförvaltningens dnr 0696/21.